NAKLİYE SİGORTASI

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Teminat kapsamı taşımanın yapılacağı araç türüne göre değişmekte ve üç’ e ayrılmaktadır.

Tam Ziya Teminatı

En dar teminat türüdür. Dolayısıyla en düşük fiyatla temin edilir. Yükü taşıyan aracın fiilen ve mutlak surette, Bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtanın tamamen hasarlanması sonucunda, taşınan malların fiilen ve tamamen hasarlanması durumunu teminat altına alınır.
(Örnek: Bir geminin tamamen batması, bir uçağın düşerek infilak etmesi vs. gibi haller )

Dar Teminat

Taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu; Aracın batması, Karaya oturması, çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması vb. sonucu taşınan yüke gelebilecek ziya ve hasarları temin eder. Taşıma yapılan aracın cinsine göre teminat klozları belirlenmektedir.

Dar teminat, karayolunda kamyon klozu, demiryolunda demiryolu klozu, denizyolunda ise (C) klozu veya FPA (Free Particular Avarage) teminatlarıyla güvence sağlamaktadır. .

Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması mümkün olmamaktadır.

Geniş Teminat

(All Risks) Genel ve özel şartlarda istisna edilenler hariç, taşınan yükün çıkış deposunda varış deposuna ulaşıncaya kadar uğrayacağı yükleme, boşaltma dahil tüm zararların temin edilmesini sağlar. Geniş teminat kara ve denizyolunda Institute Cargo Clauses (A) veya All Risks, havayolunda ise Institute Cargo Clauses ( Air ) adı altında verilmektedir. Tüm sevkiyatlarda tercih edilen ve önerilen teminat türüdür.


Genel İstisnalar:

1) Yakın nedeni gecikme, hatta bu gecikme sigortalı bir rizikodan ileri gelmiş olsa bile, olan zıya, hasar veya masraflar.

2) Sigorta konusunun mahiyetinden ileri gelen hasarlar (Aybi zati.) (Fire, çürüme, bozulma, kurtlanma, böceklenme, atmosferik pas vb.)

3) Sigortalı şeyin normal akması, olağan hacim veya ağırlık kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması

4) Malın kendi bünyesinde bulunan hasarlar (Gizli kusur.)

5) Emteanın yetersiz veya uygun olmayan ambalaj veya istiflenmesinden kaynaklanan zıya, hasar ve masraflar. (Konteyner seçimindeki yanlışlıklar da ambalaj yetersizliği olarak kabul edilmektedir. )

6) Sigortalının veya adamlarının kasdi kötü niyetine atfedilebilecek hasar ve masraflar. (Ağır ihmal - Ağır kusur )

7) Geminin donatanları, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden doğan zıya, hasar veya masraf

8) Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının her türlü düşmanca kullanımından doğan zıya, hasar veya masraflar

9) Harp, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri rizikoları

Ek Teminatlar

Grev, Kargaşalık Halk Hareketleri teminatı.

(Institute Strikes Riots and Civil Commotions Clauses, Institute Strikes Clauses)

Savaş Teminatı

Yalnızca deniz ve hava yolu ile yapılan taşımalar için ek teminat olarak verilir.


(Institute War Clauses, Institute War Clauses (Cargo), Institute War Clauses (Air Cargo)

Aktarma

Nakliyat emtea poliçeleri sevkiyatın önceden mutabık kalınan şartlarla yine belirli bir süre için toplu olarak teminat altına alındığı süre esaslı Abonman, Flotan veya emte blok sözleşmeleriyle süre esaslı emte taşıma sigortaları olarak teminat altına alınmaktadır.